logo

Millioner er klar til naturen i skovene

Ny tilskudsordning til mere naturvenlig skovdrift i Natura 2000-områder og tre tidligere ordninger er på plads med i alt 52 mio. kr.

  • Tilskud til skovejere i Natura 2000-områder
  • Tilskud til grøn driftsplan
  • Tilskud til særlig drift
  • Tilskud til foryngelse

Se om ordningen her

Ny PEFC skovstandard klar til brug

Selv om den nyreviderede PEFC skovstandard mangler endelig godkendelse, forventes den taget i brug ved certificeringer efter 1. juni 2013, hvilket skoventreprenører i certificeret skov skal være opmærksomme på.
Blandt ændringerne kan fremhæves, at de faste grænser for renafdrift er ophævet; der bliver større metodefrihed; reduceret areal med intensiv drift til max 15 %  af arealet på certificerede ejendomme; kravet om min. 5 pct. urørt skov er ændret til 7,5 pct. biodiversitetsskov.


Omkring uddannelse af ansatte er dett

e gjort mere præcist omkring pligten til at alle ansatte har de fornødne kvalifikationer til at varetage deres arbejdsopgaver kvalificeret og sikkert. Herunder sikre nødvendig efteruddannelse til at gennemføre en bæredygtig skovdrift.
Dokumentations- og registreringskravene er også specificeret mere præcist.


Detaljeret information om den nye PEFC skovstandard finder du her

PEFC vil afholde et seminar om den nye standard på et senere tidspunkt i år.

EG maj 2013

Naturstyrelsen går i tæt dialog med sine leverandører - bl.a. om smørerolie

Naturstyrelsen har oprettet en blog, hvor de lægger op til debat om krav til smøreolier anvendt på skovmaskiner i Naturstyrelsens skove. Et aktuelt emne nu hvor Styrelsen indskærper kravene over for sine entreprenører.
En blog er en hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig og deltage i eller følge debatten, der skabes ved korte indlæg.

Se mere om Miljø- og Naturstyrelsens  synspunkter her
Du kan tilmelde dig på blog’en nederst på siden

Konference: Skovbruget som energileverandør

Et af de mest markante træk i de senere års samfundsudvikling har været den brede politiske satsning på vedvarende energi. I skovbruget har udviklingen været tilsvarende markant og produktion af flis har flyttet sig fra at være en bifangst i plantageskovbruget til at være en vigtig og integreret del af skovproduktionen overalt i landet.

Hermed er scenen sat for Skovdyrkerne Vestjyllands mini-konference, hvor vi retter projektørlyset mod temaet 'Skovbruget som energileverandør'. Vi forsøger at komme hele vejen rundt om de mange facetter og besvare spørgsmål som:

  • Hvilket udgangspunkt har energipolitikken - hvilke energiformer satser man på, og hvad betyder det for skovbruget over den kommende trægeneration?
  • Hvor meget biomasse kan skovbruget levere - det handler om beslutningsgrundlaget for både politikere, investorer og skovbrugserhvervet?
  • Kan vi øge skovproduktion og biomasseudtag - uden at det går ud over en bæredygtig skovforvaltning?
  • Hvis vi skal sætte turbo på, hvordan gør vi det så helt konkret og hvordan ser bundlinien ud for den enkelte skovejer?
  • Hvad har skovbruget brug for fra politikerne og forskerne - for at ramme skiven rigtigt?

Vi har sammensat et hold af de mest kompetente udenbys folk, som vi kan finde. Sammen med vores egne erfarne skovbrugspraktikere, vil det give kvalificerede indlæg på højt niveau. Med konferencedeltagere fra både det politiske landskab, interesseorganisationer, energikunder og skovfolk håber vi på en meget spændende dag, hvor alle får noget med hjem.

Hvor
Auditoriet i Nupark, Nupark 51, 7500 Holstebro

Hvornår
Torsdag den 30. maj 2013 Kl. 10:00 - 15:30.

Yderligere oplysninger og program vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Pris og tilmelding
Konferencen er en del af en arrangementsrække i anledning af Skovdyrkerne Vestjyllands 25 års jubilæum. Deltagelse er gratis, men tilmelding fornøden - senest den 21. maj 2013:

Tilmelding: Sekretær Tove Madsen tlf.: 96 10 10 96 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dispensation fra reglerne om sprøjtecertifikat

Miljøstyrelsen har meddelt Dansk Skoventreprenør Forening, at der nu er mulighed for at give dispensation til krav om sprøjtecertifikat til visse brugere af visse sprøjtemidler - herunder til personer, der udbringer plantebeskyttelsesmidlet Rotstop i skovbruget.
Tilladelsen til dispensation skal søges hos Miljøstyrelsen, og der er en sagsbehandlingstid på maksimalt fire uger.

Se yderligere oplysninger og betingelser for dispensation her

Eventuelle spørgsmål om dispensationsmuligheden kan stilles til Claus-Peter Clausen 72 54 45 98

EU’s Tømmerforordning EUTR forbyder ulovligt fældet træ

Den nye tømmerforordning fra EU trådte i kraft den 3.3.2013. Den forbyder handel i EU med ulovligt produceret/fældet træ. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU.

I Danmark er det Naturstyrelsen under Miljøministeriet, som administrerer forordningen og dens indførelse. I den anledning har Naturstyrelsen gennemført 3 informationsmøder som introduktion.

En ny og meget informativ hjemmeside www.eutr.dk er oprettet af Naturstyrelsen og vil løbende informer om udviklingen.

Se mere om forordningen og hovedpunkter fra møderne her

Prissætning på tynding i nåletræ

”Snyd ikke dig selv” er overskriften på en artikel om prissætning på tyndingsindgreb i nåletræ bragt i fagbladet Skoven 4/2013. Artiklen er forfattet af en forstmand fra Skåneskogen og anbefaler timepris for den enkelte maskine. Baggrunden er viden bibragt af skovningsmaskinens apteringscomputer og relaterer til middelstammetræets størrelse, som er den vigtigste omkostningsfaktor.
Se artiklen her

Elmia Wood 5. - 8. juni 2013

Elmia Wood er Verdens største internationale skovmesse og gennemføres hvert 4. år. I 2013 den 5. – 8. juni. De ledende producenter og leverandører til skovbruget fører sig frem i skovene syd for Jönköping.
Her kan du blive opdateret på den sidste nye teknik og udvikling, som er rettet imod skovbrugets aktører. Der gennemføres verdensmesterskab i udkørsel den 7. - 8. med 2 danske deltagere.
Elmia er stedet, hvor skovfolk skaber og vedligeholder netværk. Se mere om Elmia Wood her


Billetter kan købes over internettet, så billetkøen kan springes over – billetpriser og køb her

Træmessen Ligna i Hannover: 6. – 10. maj 2013

Ligna er en meget stor messe om træ . Den gennemføres i Messecenteret i Hannover i dagene  6. – 10. maj. Messen henvender sig primært til træproducenter (skovejere), træforarbejdere (bl.a. savværker) og træforbrugere (industrien). I sagens natur er træ til energi – både som brænde og flis – også et tema på messen. Derimod ser det ikke ud til, at skovmaskiner er større tema. Se mere her

19.04.13 Skovene kan levere masser af træ og meget mere biomasse

Naturstyrelsen har netop afsluttet to projekter om Danmarks skove.

Det ene projekt, ”Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi” bekræfter skovenes store potentiale for merproduktion af træ til energi. Det vil kunne mærkes i Danmarks selvforsyning med vedvarende og fossilfri energi langt ind i fremtiden.

Det andet projekt, ”Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012”, eller ”erfaring med forskelligheden ”. Konklusionen er, at der er behov for bedre videngrundlag for at fremme indsatsen for biodiversitet (forskelligheden) i Danmarks skove.

Se Skovforeningens synspunkter  her

19.04.13 Skoventreprenørens ejendomsret til træ købt på rod

Hvordan er en skoventreprenør sikret sin ejendomsret, når han køber træ på rod og efterfølgende fælder og fliser træet?
Et relevant spørgsmål fra en skoventreprenør i en tid med bankkrise.

Artiklen er under udarbejdelse og vil blive mailet direkte til medlemmerne af DSF når den er klar.


Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside